SOCIJALNA POLITIKA EU I OSTVARIVANJE SOCIJALNE SIGURNOSTI

315.00KM

M. Rismondo

Kategorije: ,
Dodaj na popis željenih naslova
Dodaj na popis željenih naslova
Uporedi...

Opis

Tekstovi pravne stečevine EUa u zbirci preuzeti su iz hrvatskog izdanja Službenog lista Europske unije (pročišćeno zakonodavstvo), sa stanjem na dan 31. svibnja 2016. Isto se odnosi i na hrvatsko zakonodavstvo na koje se upućuje na pojedinim mjestima. Valja napomenuti da, nažalost, do zaključivanja teksta ove zbirke još uvijek nisu bile prevedene na hrvatski jezik i objavljene sve odluke i preporuke Administrativne komisije EU za koordinaciju sustava socijalne sigurnosti….što smo nadomjestili vlastitim djelomičnim prikazima u sklopu objašnjenja uz pojedine odredbe Uredbe 883/2004. Time smo osigurali cjelovitost zbirke i prikaza pravne stečevine EU u ovome području.

… Zbirka je namijenjena svima koji u svom radu u područjima zdravstvenog osiguranja, mirovinskog osiguranja i zapošljavanja primjenjuju pravnu stečevinu EU-a, poslodavcima koji obavljaju svoje djelatnosti u državama članicama EU i tamo imaju izaslane radnike, sucima upravnih i ostalih sudova te odvjetnicima koji pred njima zastupaju pravne i fizičke osobe, kao i svima ostalima, koji se u svojem radu na ovaj ili onaj način susreću s tom stečevinom ili pokazuju interes za njezin sadržaj i primjenu pri ostvarivanju prava pojedinaca u sklopu koordinacije sustava socijalne sigurnosti u EU-a…

Iz sadržaja: PREDGOVOR/SKRAĆENICE U OVOJ KNJIZI/ PRAVNI OKVIRI KOORDINACIJE SUSTAVA SOCIJALNE SIGURNOSTI U EUROPSKOJ UNIJI /PRAVO SOCIJALNE SIGURNOSTI EUROPSKE UNIJE UREDBA 883/2004 O KOORDINACIJI SUSTAVA SOCIJALNE SIGURNOSTI/OSTALO ZAKONODAVSTVO O KOORDINACIJI SUSTAVA SOCIJALNE SIGURNOSTI /OSTVARIVANJE I ZAŠTITA PRAVA POJEDINACA PRIMJENOM UREDBE/ZAKLJUČNA RAZMATRANJA

UREDBA (EZ) BR. 883/2004 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA OD 29. TRAVNJA 2004. O KOORDINACIJI SUSTAVA SOCIJALNE SIGURNOSTI/ GLAVA I. OPĆE ODREDBE (čl 1.-10)/ GLAVA II. ODREĐIVANJE ZAKONODAVSTVA KOJE SE PRIMJENJUJE (čl. 11-16)/ GLAVA III. POSEBNE ODREDBE O RAZLIČITIM KATEGORIJAMA DAVANJA/ POGLAVLJE 1. Odjeljak 1. Osigurane osobe i članovi njihovih obitelji, osim umirovljenika i članova njihovih obitelji (čl. 17-22) /Odjeljak 2. Umirovljenici i članovi njihovih obitelji (čl. 23-30)/Odjeljak 3. Zajedničke odredbe (čl. 31-35) POGLAVLJE 2. Davanja za ozljede na radu i profesionalne bolesti (čl. 36-41)/POGLAVLJE 3. Posmrtne pripomoći (čl. 42-43)/ POGLAVLJE 4. Invalidska davanja (čl. 44-49)/POGLAVLJE 5. Starosne i obiteljske mirovine (čl. 50- 60)/ POGLAVLJE 6. Davanje za nezaposlenost (čl. 61- 65) POGLAVLJE 7. Predmirovinska davanja (čl. 66) /POGLAVLJE 8. Obiteljska davanja (čl. 67-69) POGLAVLJE 9. Posebna nedoprinosna novčana davanja (čl. 70) /GLAVA IV. ADMINISTRATIVNA KOMISIJA I SAVJETODAVNI ODBOR (čl. 71-75) / GLAVA V. RAZNE ODREDBE (čl. 76-86)/ GLAVA VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE (čl. 87-91)/ PRILOZI UZ UREDBU 883/2004/ PRILOG I. PREDUJMOVI DAVANJA ZA UZDRŽAVANJE I POSEBNIH DOPLATAKA ZA ROĐENJE I USVOJENJE DJETETA/ PRILOG II. ODREDBE O KONVENCIJAMA KOJE OSTAJU NA SNAZI I KOJE SU, PREMA POTREBI, OGRANIČENE NA OSOBE KOJE SU NJIMA OBUHVAĆENE /PRILOG III. OGRANIČENJE PRAVA NA DAVANJA U NARAVI ZA ČLANOVE OBITELJI POGRANIČNIH RADNIKA /PRILOG IV. VIŠE PRAVA ZA UMIROVLJENIKE KOJI SE VRAĆAJU U NADLEŽNU DRŽAVU ČLANICU /PRILOG V. VIŠE PRAVA ZA BIVŠE POGRANIČNE RADNIKE KOJI SE VRAĆAJU U SVOJU PREDHODNU DRŽAVU ČLANICU U KOJOJ SU OBAVLJALI DJELATNOST U SVOJSTVU ZAPOSLENE ILI SAMOZAPOSLENE OSOBE (…) /PRILOG VI. OZNAČIVANJE ZAKONODAVSTVA TIPA A KOJE BI TREBALO PODLIJEGATI POSEBNOJ KOORDINACIJI /PRILOG VII. USKLAĐENOST ZAKONODAVSTAVA DRŽAVA ČLANICA O UVJETIMA ZA STUPANJ INVALIDNOSTI /PRILOG VIII. SLUČAJEVI U KOJIMA SE RAZMJERNI IZRAČUN ZANEMARUJE ILI SE NE PRIMJENJUJE/ PRILOG IX. DAVANJA I SPORAZUMI KOJI DOPUŠTAJU PRIMJENU ČLANKA 54./ PRILOG X. POSEBNA NEDOPRINOSNA NOVČANA DAVANJA/ PRILOG XI. POSEBNE ODREDBE ZA PRIMJENU ZAKONODAVSTAVA DRŽAVA ČLANICA/

UREDBA (EZ) BR. 987/2009 O UTVRĐIVANJU POSTUPKA PROVEDBE UREDBE (EZ) BR. 883/2004 O KOORDINACIJI SUSTAVA SOCIJALNE SIGURNOSTI/ GLAVA I. OPĆE ODREDBE POGLAVLJE I. (čl. 1) / POGLAVLJE II. Odredbe o suradnji i razmjeni podataka (čl. 2-7) /POGLAVLJE III. Ostale opće odredbe za primjenu osnovne uredbe (čl. 8-13)/ GLAVA II. ODREĐIVANJE ZAKONODAVSTVA KOJE SE PRIMJENJUJE (čl. 14-21)/ GLAVA III. POSEBNE ODREDBE PO RAZNIM KATEGORIJAMA DAVANJA/ POGLAVLJE I. (čl.22-32) POGLAVLJE II. Davanja u odnosu na ozljede na radu i profesionalne (čl. 33-41)/ POGLAVLJE III. Posmrtna pripomoć (čl. 42)/ POGLAVLJE IV. Invalidska davanja te starosne i obiteljske mirovine čl. 43-53) /POGLAVLJE V. Davanja za nezaposlenost (čl. 54-57) / POGLAVLJE VI. Obiteljska davanja (čl.58 -61)/ GLAVA IV. FINANCIJSKE ODREDBE /POGLAVLJE I. Nadoknada troškova davanja u primjeni članka 35. i članka 41. osnovne uredbe /Odjeljak 1. Nadoknada na temelju stvarnih izdataka (čl. 62) Odjeljak 2. Nadoknada na temelju fiksnih iznosa (čl. 63-65) /Odjeljak 3. Zajedničke odredbe (čl. 66-69) /POGLAVLJE II. Nadoknada troškova za davanja za nezaposlenost na temelju članka 65. osnovne uredbe (čl 70) / POGLAVLJE III. Povrat nepripadnih davanja, povrat privremenih isplata i doprinosa, prijeboj i pomoć pri ostvarivanju povrata /Odjeljak 1. Načela (čl. 71) /Odjeljak 2. Prijeboj (čl. 72-74) / Odjeljak 3. Naplata (čl. 75-86) /GLAVA V. RAZNE, PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE (čl. 87-97) / PRILOZI UZ UREDBU 987/2009 /PRILOG 1. PROVEDBENE ODREDBE O BILATERALNIM SPORAZUMIMA KOJI OSTAJU NA SNAZI /PRILOG 2. POSEBNI SUSTAVI ZA JAVNE SLUŽBENIKE /PRILOG 3. DRŽAVE ČLANICE KOJE TRAŽE NADOKNADU TROŠKOVA DAVANJA U NARAVI NA TEMELJU FIKSNIH IZNOSA/ PRILOG 4. POJEDINOSTI O BAZI PODATAKA IZ ČLANKA 88. STAVKA 4. PROVEDBENE UREDBE/ PRILOG 5. DRŽAVE ČLANICE KOJE NA UZAJAMNOJ OSNOVI ODREĐUJU NAJVIŠE IZNOSE ZA NAKNADU TROŠKOVA IZ TREĆE REČENICE ČLANKA 65. STAVKA 6.(…) /

PRILOZI / 1. Direktiva 2011/24/EU Europskoga parlamenta i Vijeća od 9. ožujka 2011. o primjeni prava pacijenata u prekograničnom zdravstvenom osiguranju/ 2. Direktiva 98/49/EZ od 29. lipnja 1998. o zaštiti prava na dopunsku mirovinu zaposlenih i samozaposlenih osoba koje se kreću unutar Zajednice /3. Direktiva 2014/50/EU Europskoga parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o minimalnim zahtjevima za poboljšanje mobilnosti radnika među državama članicama unaprjeđivanjem stjecanja i očuvanja prava na dopunsku mirovinu/ 4. Odluka A1 od 12. lipnja 2009. o uspostavljanju dijaloga i postupka mirenja u vezi s valjanošću dokumenata, određivanjem primjenjivog zakonodavstva i priznavanjem davanja temeljem Uredbe (EZ) br. 883/2004 Europskog parlamenta i Vijeća /5. Odluka A2 od 12. lipnja 2009. o tumačenju članka 12. Uredbe (EZ) br. 883/2004 Europskog parlamenta i Vijeća u vezi sa zakonodavstvom koje se primjenjuje na izaslane radnike i samozaposlene radnike koji privremeno rade izvan nadležne države/ 6. Odluka A3 od 17. prosinca 2009. koja se odnosi na zbrajanje neprekidnih razdoblja izaslanja ostvarenih u skladu s Uredbom (EZ) br. 1408/71 Vijeća i Uredbom (EZ) br. 883/2004 Europskog parlamenta i Vijeća/ 7. Odluka E1 od 12. lipnja 2009. koja se odnosi na praktične načine vezano za prijelazno razdoblje u cilju razmjene podataka elektronskim putem kako je spomenuto u članku 4. Uredbe (EZ) br. 987/2009 Europskog parlamenta i Vijeća /8. Odluka E2 od 3. ožujka 2010. koja se odnosi na primjenu postupka upravljanja izmjenom informacija vezano za tijela utvrđena prvim člankom Uredbe (EZ) br. 883/2004 Europskog parlamenta i Vijeća i koja se nalazi u elektroničkom repertoaru koji je sastavni dio EESSI-a /9. Odluka E4 od 13. ožujka 2014. o prijelaznom razdoblju kako je definirano u članku 95. Uredbe (EZ) br. 987/2009 /Europskog parlamenta i Vijeća/ 10. Odluka F1 od 12. lipnja 2009. o tumačenju članka 68./ Uredbe (EZ) br. 883/2004 Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s pravilima prednosti u slučaju preklapanja obiteljskih davanja / 11. Odluka F2 od 23. lipnja 2015. o razmjeni podataka među ustanovama u svrhu odobravanja obiteljskih davanja /12. Odluka H3 od 15. listopada 2009. o referentnom datumu za preračunavanje valuta prema članku 90. Uredbe (EZ) br. 987/2009 Europskog parlamenta i Vijeća /13. Odluka br. H5 od 18. ožujka 2010. o suradnji na suzbijanju prijevare i pogrešaka u okviru Uredbe Vijeća (EZ) br. 883/2004 i Uredbe (EZ) br. 987/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti / 14. Odluka H6 od 16. prosinca 2010. o primjeni određenih načela u odnosu na zbrajanje razdoblja prema članku 6. /Uredbe (EZ) br. 883/2004 o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti /15. Odluka P1 od 12. lipnja 2009. o tumačenju stavka 4. članka 50., članka 58. i stavka 5. članka 87. Uredbe (EZ) br. 883/2004 Europskog parlamenta i Vijeća radi priznavanja invalidskih davanja, davanja za starost i davanja nadživjelim osobama / 16. Odluka R1 od 20. lipnja 2013. o tumačenju članka 85. Uredbe (EZ) br. 987/2009/ 17. Odluka S8 od 15. lipnja 2011. o odobravanju proteza, većih pomagala i drugih značajnijih davanja u naravi predviđenih člankom 33. Uredbe (EZ) br. 883/2004 o koordinaciji sustavâ socijalne sigurnosti / 18. Odluka S9 od 20. lipnja 2013. o postupku povrata za provedbu članka 35. i 41. Uredbe (EZ) br. 883/2004 / 19. Odluka S10 od 19. prosinca 2013. o prijelazu s Uredbi (EEZ) br. 1408/71 i br. 574/72 na Uredbe (EZ) br. 883/2004 i br. 987/2009 i primjeni postupaka za povrat troškova /20. Odluka U4 od 13. prosinca 2011. godine o postupcima nadoknade troškova prema članku 65. (6) i (7) Uredbe (EZ) br. 883/2004. i članka 70. Uredbe (EZ) br. 987/2009 / 21. Preporuka H1 od 19. lipnja 2013. o presudi Gottardo s kojom se pogodnosti koje državljani određene države članice imaju na temelju bilateralne konvencije o socijalnoj sigurnosti s državom nečlanicom moraju priznati i radnicima državljanima koji su državljani drugih država članica / 22. Preporuka S2 od 22. listopada 2013. o pravu na davanja u naravi za osigurane osobe i članove obitelji za vrijeme boravka u trećoj zemlji između nadležne države članice i treće zemlje /23. ZAKON O PROVEDBI UREDBI EUROPSKE UNIJE O KOORDINACIJI SUSTAVA SOCIJALNE SIGURNOSTI/KAZALO POJMOVA

Recenzije

Još nema recenzija.

Budite prvi koji će recenzirati “SOCIJALNA POLITIKA EU I OSTVARIVANJE SOCIJALNE SIGURNOSTI”

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Quick Navigation
×
×

Cart